Đăng ký

CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ, PHÂN TÍCH GEN/BỘ GEN MACROGEN (HÀN QUỐC)Giá:
Liên hệ

Chia sẻ:

1. Giải trình tự Sanger:

- Giải trình tự tiêu chuẩn: thời gian: 1 – 2 tuần; Mục tiêu: ≤ 1050 bp; Sắp xếp lại miễn phí cho các kết quả không đạt yêu cầu.

- Giải trình tự phức tạp: thời gian: 1 – 2 tuần; Mục tiêu: giàu G/C, có cấu trúc thứ cấp bất thường, trình tự lặp, siRNA có cấu trúc kẹp tóc, homopolymeric tract (PolyA/PolyG)

- Nhận dạng: thời gian (1 – 2 tuần); Mục tiêu: vùng trình tự mã hóa cho 16S rRNA, 18S rRNA, vùng ITS, 26S rRNA

- Phân tích đột biến/SNP/đoạn: thời gian: 2 – 3 tuần;

2. Giải trình tự thế hệ mới:

- Giải trình tự toàn bộ bộ gen (4 – 6 tuần)

- Giải trình tự tế bào đơn: (4 – 6 tuần). Mục tiêu: trình tự RNA, Immune Profiling, Surface Protein Profiling, trình tự ATAC, trình tự CNV.

- Whole trascriptome sequencing (5 – 7 tuần)

- Metagenome sequencing: Amplicon – 16S/18S rDNA, ITS region (4 – 6 tuần); Shotgun

3. Tổng hợp:

- DNA Oligo/Gene (1 – 4 tuần): standard oligo; duplex oligo; 5’/3’ modification oligo; Dua-labeled oligo; internal modification oligo; đoạn gene hoặc DNA

- RNA Oligo (1 – 4 tuần): up to 50 bases; chimeric nucleotide (2’O-Methyl-, 2’Fluoro, DNA, LNA); 5’/3’ modification

- Peptide (1 – 4 tuần): up to 40 aa (> 41 aa); 5’/3’ modification; HPLC Purification

Thông số kỹ thuật:

- Các sản phẩm tổng hợp DNA Oligo có thể đạt độ tinh sạch > 95%, hàm lượng có thể đạt 1 µmole.

- Các sản phẩm tổng hợp RNA Oligo có thể đạt độ tinh sạch > 90%, hàm lượng có thể đạt 50 nmole.

- Các sản phẩm tổng hợp peptide có thể đạt độ tinh sạch ~ 95% và hàm lượng 3 mg, 6 mg, và lên đến >10 mg.

Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet